به قسمت فارسی وبسایت خوش آمدید

مشخصات کلیسا

 

برنامه های یکشنبه

11:00 صبح

6:30 بعد از ظهر

اگر از لندن دیدار می کنید لطفا به جماعت ربانی مابپیوندید

دعای ما این است که شما برکات خداوند را  همچنان که او را پرستش می کنید و کلامش را مطالعه می نمایید

در زندگی خود بدانید.

اطلاعات بیشتر 

آیا به ایمان مسیحی علاقه مند هستید؟

 

امروزه مسائل مهم زندگی به راحتی از زندگی ما جدا شده در جایی که ضد خدایی و بی خدایی رواج دارد،اجازده ندهید تا معنای زندگی و هدف آن را فراموش کنیم شادی و سعادت واقعی در خور این است که بدانیم ما که هستیم خدای زنده حقیقی و خالق خود را بشناسیم .

 

محبت خداوند در بروز ویروس کرونا

 

موعضه ها

هدف بزرگ یک مسیحی

هدف بزرگ یک مسیحی
رساله افسسیان ۶ : ۱۵ دکتر پیتر مسترز
بخش سوم لباس رزم یک مسیحی کفش آمادگی انجیل است تا برای بشارت آن به دیگران در حال فعالیت باشد. در این موعظه به ۷ نکته ضروری اشاره می شود تا همیشه آماده خدمت به خداوند باشیم.

تنها آزادی واقعی

تنها آزادی واقعی
انجیل یوحنا ۸: ۳۶ دکتر پیتر مسترز
آزادی واقعی یعنی رهایی از هر نوع تسلط و قدرتی، هر چه که بر ضد سلامت ماست، آزادی از گناه و نتایج آن. چنین آزادی فقط از راه ایمان به خداوند عیسی مسیح حاصل می شود.

جوشن پارسایی

جوشن پارسایی
رساله افسسیان ۶: ۱۴ دکتر پیتر مسترز
پولس رسول نشان می دهد که چگونه پارسایی از دل و احساسات ما ایمانداران ( که هدف بزرگی برای شیطان است) حفاظت می کند؛ نه گفتن به خواهش دل، محبت به خداوند عیسی مسیح و اطاعت از دستورات کتاب مقدس همچون بارویی دل و جان ما مسیحیان را از آلودگی در امان نگاه می دارد.

روح سرگردان

روح سرگردان
انجیل لوقا ۱۵ : ۱۱ تا ۲۳ دکتر پیتر مسترز
معروفترین مثل خداوند ما عیسی مسیح حکایت سفر روحی سرگردان است به سرزمینی دور از خدای زنده، تا اینکه شرایط زندگی به نحوی عوض می شود که باعث می گردد تا جویای خداوند شده و با او آشتی کند و درنتیجه بخشش، شادمانی و حیات ابدی را دریافت نماید؛ در اینجا محبت خدای زنده و حقیقی را می بینیم.

کمربند حقیقت

کمربند حقیقت
رساله افسسیان ۶: ۱۴ دکتر پیتر مسترز
بخش اساسی لباس رزم یک مسیحی حقیقت عینی است؛ یعنی آموزه های تغییرناپذیر ایمانی ( شمشیر روح که همانا کتاب مقدس است و با آن به تعالیم غلط شیطانی حمله می کنیم) به علاوه حقیقت اشاره دارد به راستگویی و صمیمیت در همه رفتارهایمان.

موانع یافتن خدای زنده و حقیقی

موانع یافتن خدای زنده و حقیقی
انجیل لوقا ۱۸: ۱۸ دکتر پیتر مسترز
وقتی که یکی از روسای یهود از خداوند ما می پرسد که چه باید بکند تا وارث حیات جاودان گردد، خداوند ما عیسی مسیح از او سوالی می پرسد که پرده از مانع بزرگی که در راه اوست برمی دارد؛ موانعی که در راه ما حقجویان است اما خداوند ما قادر است تا آنها را از میان بردارد.

کتابخانه

 

کتابها و کتابچه هایی توسط دکتر پیتر ماسترز

نوشته شده

بعنوان مثال هفت نشانه قطعی روحانی

و کتاب مقدس به ما چه می گوید.

این کتاب ها به فارسی ترجمه شده است.

 

اطلاعات بیشتر

مطبوعات

 

موضوعات حیاتی که امروزه ایمان داران

با آنها مواجه اند چیست؟

در اینجا نمونه ای از این مقاله های مسیحی در اختیار داریم.

 

 

اطلاعات بیشتر