به قسمت فارسی وبسایت خوش آمدید

مشخصات کلیسا

 

برنامه های یکشنبه

11:00 صبح

6:30 بعد از ظهر

اگر از لندن دیدار می کنید لطفا به جماعت ربانی مابپیوندید

دعای ما این است که شما برکات خداوند را  همچنان که او را پرستش می کنید و کلامش را مطالعه می نمایید

در زندگی خود بدانید.

اطلاعات بیشتر 

آیا به ایمان مسیحی علاقه مند هستید؟

 

امروزه مسائل مهم زندگی به راحتی از زندگی ما جدا شده در جایی که ضد خدایی و بی خدایی رواج دارد،اجازده ندهید تا معنای زندگی و هدف آن را فراموش کنیم شادی و سعادت واقعی در خور این است که بدانیم ما که هستیم خدای زنده حقیقی و خالق خود را بشناسیم .

 

موعضه ها

زندگي پيروزمندانه

زندگي پيروزمندانه
٢ قرنتيان ٢ : ١٢ دکتر پیتر ماسترز
پولس نگراني عميقي براي أهالي قرنتيه بروز مي دهد اما در عين حال ديدگاه كلي اش را نسبت به بركات خداوند نشان مي دهد كه چگونه دري را براي بشارت إنجيل مي گشايد و پولس و ديگران را رايحه شناخت مسيح مي سازد: الگوي زندگي براي همه ما

از شكرگزاري تا رستگاري

از شكرگزاري تا رستگاري
مزمور 4:100 دکتر پیتر ماسترز
ممكن است سوال كنيم: چرا به خداوند شكرگزار باشيم ؟ ما به هر بهانه واهي مي چسبيم تا وجود خداوند را بيهوده سازيم و شواهد طراحي در آفرينش را ناديده مي گيريم؛ به علت غرور بني آدم. نويسنده مزمور گام هاي شكرگزاري و شناخت خداوند زنده را به ما معرفي مي كند.

آزادی حقیقی

آزادی حقیقی
یوحنا8: 36 شبان ابراهیم آقا محمد
آزادی حقیقی که خداوند ما به آن اشاره می کند چیست؟ آنچه که یهودیان مخاطب وی فاقدش بودند. چگونه می توان به آن رسید؟ آیا ما بطور طبیعی آزاد هستیم؟

تجربه یگانه تحول روحانی

تجربه یگانه تحول روحانی
افسسیان1: 3 دکتر پیتر ماسترز
تغییری بزرگ بوده که فقط خداوند زنده قادر به بروز آن است که از طریق آن فرد کاملا بخشوده شده، ذهنش منور گشته،به فرزند خواندگی خانواده خداوند درآمده میراثی ابدی در مقدسین به او خواهد رسید. تغییری تجربی و واضح که دین راستین و وجود خداوند زنده و حقیقی را ثابت می کند. آیا این تجربه شماست؟

دلیل اصلی نا باوری به خداوند

دلیل اصلی نا باوری به خداوند
لوقا19: 14 دکتر پیتر ماسترز
در مثال ده قنطار که خداوند ما می زند، اهالی یک شهر فریاد می زنند، نمی خواهیم این شخص بر ما سلطنت کند. در اینجا دلیل و علت رد کردن خداوند بیان می کند و هم اینکه چه چیزی سلطنت او را بر ما عالی و خواستنی می سازد.

هدیه رایگان رستگاری

هدیه رایگان رستگاری
رومیان6: 23 توسط شبان ابراهیم آقا محمد
گناه هر یک از ما به خدمت خود گماشته و در آخر نیز مزدمان را کامل می دهد: مرگ. در قیاس با آن خداوند زنده و حقیقی حاضر است تا به رایگان ما را رستگار سازد.

پدر رحمت ها

پدر رحمت ها
دوم قرنتیان1: 1 دکتر پیتر ماسترز
پولس رسول ابتدا از خداوند زنده با عنوان پدر رحمت های یاد کرده و سپس به رنج های اشاره می کند که بشارت انجیل را بدنبال خواهد داشت. به ویژه تجارب خودش تا دم مرگ و هدف روحانی این رنجها تا ما را از اعتماد به نفس رهایی دهد.

استوار در دنیای در حال فروپاشی

استوار در دنیای در حال فروپاشی
اول پطرس3: 8 توسط شبان ابراهیم آقا محمد
رسول راستین خداوند زنده ایمانداران مسیحی را تشویق می کند تا با شیوه زندگی خود حقانیت دین راستین را به دنیا نشان دهد

احترام گذاردن عمیق به خدای زنده

احترام گذاردن عمیق به خدای زنده
یهودا24_25 دکتر پیتر ماسترز
یهودا در این ستایش و پرستش روحانی ما را تشویق می کند تا احترام جدی به خداوند بگذاریم، با نگاه به گذشته و آنچه خداوند زنده برای ما مسیحیان انجام داده، با در نظر داشتن زمان کنونی و آنچه در حال انجام است و با آینده تابناکی که در انتظار ماست. با نگاهی به صفات ازلی خداوند زنده و حقیقی. این است پرستش راستین

آب براي هَمه جانهاي تشنه

آب براي هَمه جانهاي تشنه
يوحنا ٧: ٣٧ توسط شبان ابراهیم آقا محمد
خداوند ما در روز آخر عيد ندا در داده و همه جانهاي تشنه را به سوي خود دعوت مي كند تا از جشمه جوشان و حيات بخش او سيراب گردند.

همیاری روحانی

همیاری روحانی
دوم قرنتیان 1:11 دکتر پیتر ماسترز
نگرشي به باور عميق پولس رسول به كهانت همه ايمانداران : ابتدا همياري در شفاعت (پولس بدان نياز دارد) سبس مشاركت در صداقت و بعد تدهين مشترك (نه فقط واعظ) در نهايت شراكت همگاني در إثبات حقانيت خداوند (كليسا مستقل نيازي به مديريت از خارج ندارد)

چه کسی به فکر جان شماست؟

چه کسی به فکر جان شماست؟
مزمور142: 4 دکتر پیتر ماسترز
داوود نبی که توسط سه هزار نفر از سربازان شائول تحت تعقیب است به مغاره ای در کوه پناه می جوید. وی نا امید از همه جه دست به دعا به سوی خداوند زنده برداشته و نجات می یابد. داوودو در این مزمور تجربه اش را به یاد می آورد و حس ناتوانای اش را که که تصویری است از عجز روحانی و ناتوانی کامل که معمولا پیش از تحول روحانی تجربه می شود.

لمس ایمان نجات بخش

لمس ایمان نجات بخش
مرقس 5: 34 توسط شبان ابراهیم آقا محمد
شفای زن رنجوری که سال ها از بیماری لا علاجش رنج می کشید، تصویر روشنی است از شیوه ای که خداوند ما عیسی مسیح حقجویان را رستگار می سازد.

یافتن آزادی حقیقی

یافتن آزادی حقیقی
لوقا 13: 11 دکتر پیتر ماسترز
خداوند ما با شفا دادن زنی که کمرش کاملا خم شده بود بدو گفت که آزاد شده ، به جای اینکه بگوید شفا یافته ، تا به ما نشان دهد که این معجزه تصویری است از رهایی ما (در زمان تحول روحانی) رهایی از همه محدودیت های روحانی که ما ا از خداوند دور نگه می دارد.

خداوند زنده با ماست

خداوند زنده با ماست
دوم تسلونیکان3: 16 دکتر پیتر ماسترز
بعضی از مسیحیان گمان می کنند که خداوند با آنها صحبت کرده و حتی لمسشان می کند و گروهی دیگر از آن سوی بام افتاده و اصلا به حضور مداوم مسیح با آنها فکر نمی کنند. در این موعظه به نزدیک بودن خداوند با ایمانداران در سراسر کتاب مقدس اشاره شده و همچنین دیدن مسیح با دیدگان ایمان.

فقط مسیح کفایت می کند

فقط مسیح کفایت می کند
اعمال رسولان10: 43 توسط شبان ابراهیم آقا محمد
کرنیلیوس سرهنگ رومی پرهیزکار و خدا ترس است که همه از او به نیکی یاد می کنند. با این همه نیازمند مسیح است برای رستگاری و روح القدس و ایمان را به او اعطا کند.

زن گناهکار، مرد متقی و نجات دهنده

زن گناهکار، مرد متقی و نجات  دهنده
لوقا7: 37 توسط شبان ابراهیم آقا محمد
زن فاسد در می یابد که بایستی بخشوده شود ولی مرد متقی این نیاز را در خود نمی بیند و در نتیجه نزد خداوند نمی آید، آیا ما خود را فردی متقی می دانییم یا گناهکار؟ مسیح فقط گناهکاران را نجات می دهد.

سرچشمه حيات جاوداني

سرچشمه حيات جاوداني
مرقس1: 40 دکتر پیتر ماسترز
بعد از موعظه بالای کوه فردی جذامی نزد مسیح می آید، که به ما الگویی از راه تقرب به خداوند زنده برای بخشش و حیات تازه می دهد. ایمان چگونه شروع شده و توضیح داده می شود. ایمانی که ما را به خداوند متصل ساخته و به آشتی ما با او می انجامد.

چهار نشانه مسیحی

چهار نشانه مسیحی
افسسیان 1: 1 توسط شبان ابراهیم آقا محمد
در این موعظه به نشانه های یک مسیحی راستین اشاره می شود. کلیسا یعنی گروهی از این افراد خاص ، وظیفه آنها نیز عضویت و خدمت در کلیسا است.

دعوت سه گانه

دعوت سه گانه
دوم تسلونیکان1: 11 دکتر پیتر ماسترز
در یک آیه رسول خداوند دعا می کند تا سه جنبه اساسی زندگی مسیحی در ایمان دیده شود، تحول روحانی، برکات اراده نیک خداوند و کار خداوند زنده در بنای ایمان ما مسیحیان

سینه خود را چاک زنید

سینه خود را چاک زنید
یویل2: 11 توسط شبان ابراهیم آقا محمد
نبی راستین خداوند زنده به ما می گوید که چگونه نزدش بیاییم و پذیرفته شویم، اگر با تمام دل و صادقانه توبه کنیم او وعده داده که ما را در مسیح پذیرا می شود.

بزرگترین مانع ذهنی در زندگی

بزرگترین مانع ذهنی در زندگی
یوحنا7: 6 دکتر پیتر ماسترز
کاتبین در زمان خدمت زمینی خداوند ما افرادی تحصیل کرده بودند اما گویی غباری دیدگانشان را کو ساخته بود. اگرچه مسیح هم تعلم و هم کارهایش شگفت بود اما آنها به وی گوش نمی سپردند. همین موانع زندگی ممکن است ما را مانع شود تا نزد خداوند زنده بیاییم.

کتابخانه

 

کتابها و کتابچه هایی توسط دکتر پیتر ماسترز

نوشته شده

بعنوان مثال هفت نشانه قطعی روحانی

و کتاب مقدس به ما چه می گوید.

این کتاب ها به فارسی ترجمه شده است.

 

اطلاعات بیشتر

مطبوعات

 

موضوعات حیاتی که امروزه ایمان داران

با آنها مواجه اند چیست؟

در اینجا نمونه ای از این مقاله های مسیحی در اختیار داریم.

 

 

اطلاعات بیشتر