موعظه ها

17 مارس 2019
موعظه تعلیمی دکتر پیتر ماسترز
دعای کاهنانه خداوند ما که «ایشان را به راه راستی تقدیس فرما» ما را به شریعت خداوند و حکم چهارم می رساند: در این موعظه دلایل کتاب مقدس مبنی بر ضرورت حفظ این روز (و برکات حاصل از آن) ارائه می شود.
نو آفرینی حیات دوم قرنتیان5: 17
17 مارس 2019
موعظه بشارتی دکتر پیتر ماسترز
کتاب مقدس به ضرورت تحول روحانی به سوی خداوند تاکید می ورزد. در این آیه این موضوع به عنوان تجربه قطعی، ناگهانی و کامل معرفی شده که توسط خداوند(و نه اراده آدمی) صورت می گیرد. در این موعظعه به خصوصیلت آن و نحوه وصول بدان اشاره می شود.
10 مارس 2019
موعظه تعلیمی توسط دکتر پیتر ماسترز
اراده خداوند ما عیسی مسیح تقدیس شدن (مقدس گشتن، وقف خداوند شدن، جدیت ایمانی) مسیحیان است از طریق کلام خداوند. به سه حکم اول شریعت توجه می کنیم و اینکه چگونه آنها به زندگی ما و کلیسا مربوط می شوند.
10 مارس 2019
موعظه بشارتی توسط دکتر پیتر ماسترز
کلام شاعرانه اشیاء عظمت افکار و برنامه های خداوند را نشان می دهد، بسیار سخی، شکوهمند و قابل اعتماد است. در این موعظه خواهیم دید که خداوند چه افکاری نسبت به ما دارد، حاضر به چه کاری برای ما است اگر به او گوش داده و حیات تازه را درخواست کنیم.
3 مارس 2019
موعظه تعلیمی توسط دکتر پیتر ماسترز
ایمانداران مسیحی کسانی هستند که گویی با خداوند زنده و حقیقی ملاقات کرده و راه های او را شناخته اند. ایشان نجات یافته و محفوظ نگاه داشته شده اند بدین منظور که زندگیشان جلوه گر مسیح بوده و از او سخن بگویند. آنها از این دنیا جدا گشته، وقف شادی خداوند و خدمت به مسیح گردیده و با کلام او تقدیس شده اند.
3 مارس 2019
موعظه بشارتی توسط دکتر پیتر ماسترز
در این فصل پولس رسول به شیوه زیبایی توصیف می کند که چگونه خداوند به ما گوش نخواهد داد. سپس به ما می گوید که چه زمانی این کار را خواهد کرد. وقتی که راه رستگاری را شناخته و زندگی مان متحول می شود. این راهی است که او را یافته و بشناسیم.
24 فيفرييه 2019
موعظه تعلیمی توسط دکتر پیتر ماسترز
دعایی که نشانگر اتحاد اراده خدای تثلیث است برای آنچه که باید برای ماموریت مسیح تضمین گردد. شاگردان به حیرت در آمده ، درس می گیرند و ایمانداران آینده نیز به اطمینان قلبی محکمی می رسند. این مقدمه به ما نشان می دهد که مسیح در مقام پیامبر، کاهن و پادشاه برای همه برگزیدگانش دعا می کند.
24 فيفرييه 2019
موعظه بشارتی توسط دکتر پیتر ماسترز
بر اساس آنچه که ارمیا تعلیم می دهد به دلایلی فکر می کنیم که باعث فراری شدن مردم از خداوند می شود تا حتی فکر ابدیت را هم از ذهن بیرون کنند. در این خلاصه آنچه که از دست رفته و شیوه بازیافتش را مطالعه می کنییم.
17 فيفرييه 2019
موعظه تعلیمی توسط دکتر پیتر ماسترز
آخرین سخنان نجات دهنده ما به شاگردانش پیش از دستگیر شدنش، حقایق تازه فراوانی که (توسط روح القدس) به آنها تعلیم داده خواهد شد، مسیح را همواره خواهند دید(توسط روح)، آزادی تازه ایشان در دعا کردن و شادمانی بیشتر آنها. وعده ای که برای ایمانداران همه اعصار است.
17 فيفرييه 2019
موعظه بشارتی دکتر پیتر ماسترز
یکی از تعجب برانگیزترین جنبه های پیام کتاب مقدس این است که آدمی-هر قدر هم مقید یا موفق- غیر ممکن است که توسط خدای زنده و حقیقی پذیرفته شود مگر اینکه ابتدا با او رابطه دوستی برقرار کرده باشد، هر چند که غرور آدمی آن را قبول نمی کند. در این موعظه دلایل خداوند و شرایط پذیرش توسط او بررسی شده است.