موعظه ها

مسلح برای نبرد اول پطرس فصل 4 آیات 1 تا 6
9 فيفرييه 2020
موعظه تعلیمی توسط شبان ابراهیم آقا محمد
رسول راستین خداوند به مسیحیان آماده باش می دهد تا برای نبرد روحانی آماده شوند. شرط پیروزی در نبرد اطاعت از این فرامین است
9 فيفرييه 2020
موعظه بشارتی توسط شبان ابراهیم آقا محمد
گناه هر یک از ما به خدمت خود گماشته و در آخر نیز مزدمان را کامل می دهد: مرگ. در قیاس با آن خداوند زنده و حقیقی حاضر است تا به رایگان ما را رستگار سازد.
پدر رحمت ها دوم قرنتیان1: 1
2 فيفرييه 2020
موعظه تعلیمی دکتر پیتر ماسترز
پولس رسول ابتدا از خداوند زنده با عنوان پدر رحمت های یاد کرده و سپس به رنج های اشاره می کند که بشارت انجیل را بدنبال خواهد داشت. به ویژه تجارب خودش تا دم مرگ و هدف روحانی این رنجها تا ما را از اعتماد به نفس رهایی دهد.
2 فيفرييه 2020
موعظه بشارتی دکتر پیتر ماسترز
خداوند ما با شفا دادن زنی که کمرش کاملا خم شده بود بدو گفت که آزاد شده ، به جای اینکه بگوید شفا یافته ، تا به ما نشان دهد که این معجزه تصویری است از رهایی ما (در زمان تحول روحانی) رهایی از همه محدودیت های روحانی که ما ا از خداوند دور نگه می دارد.
خداوند زنده با ماست دوم تسلونیکان3: 16
26 جانفييه 2020
موعظه تعلیمی دکتر پیتر ماسترز
بعضی از مسیحیان گمان می کنند که خداوند با آنها صحبت کرده و حتی لمسشان می کند و گروهی دیگر از آن سوی بام افتاده و اصلا به حضور مداوم مسیح با آنها فکر نمی کنند. در این موعظه به نزدیک بودن خداوند با ایمانداران در سراسر کتاب مقدس اشاره شده و همچنین دیدن مسیح با دیدگان ایمان.
26 جانفييه 2020
موعظه بشارتی دکتر پیتر ماسترز
بعد از موعظه بالای کوه فردی جذامی نزد مسیح می آید، که به ما الگویی از راه تقرب به خداوند زنده برای بخشش و حیات تازه می دهد. ایمان چگونه شروع شده و توضیح داده می شود. ایمانی که ما را به خداوند متصل ساخته و به آشتی ما با او می انجامد.
از کلام پیروی کن دوم تسلونیکان3: 6
19 جانفييه 2020
موعظه تعلیمی دکتر پیتر ماسترز
پولس رسول دستور می دهد تا از مسیحیانی که مرتب از رسولان سرپیچی می کنند کناره گیری کینم. یک مثال از رفتار نا منظم همانا بیکاری است و دیگر رفتار هایی که انجیل را بی حرمت میسازد.به علاوه دعوت به مشارکت و هماهنگی
19 جانفييه 2020
موعظه بشارتی دکتر پیتر ماسترز
در مثال ده قنطار که خداوند ما می زند، اهالی یک شهر فریاد می زنند، نمی خواهیم این شخص بر ما سلطنت کند. در اینجا دلیل و علت رد کردن خداوند بیان می کند و هم اینکه چه چیزی سلطنت او را بر ما عالی و خواستنی می سازد.
نشانه های آخر الزمان دوم تسلونیکان2: 1
15 ديسمبر 2019
موعظه تعلیمی دکتر پیتر ماسترز
پولس رسول آیات به ما می گوید که دو واقعه باید پیش از بازگشت خداوند ما عیسی مسیح روی دهد، ارتدادی عظیم و ظهور مرد شریر و کارهای شریرانه اش و پیروزی مسیح. چقدر ما به این دوره نزیدک شده و چقدر بایستی روی زندگی ما تاثیر بگزارد!
15 ديسمبر 2019
موعظه بشارتی دکتر پیتر ماسترز
تغییری بزرگ بوده که فقط خداوند زنده قادر به بروز آن است که از طریق آن فرد کاملا بخشوده شده، ذهنش منور گشته،به فرزند خواندگی خانواده خداوند درآمده میراثی ابدی در مقدسین به او خواهد رسید. تغییری تجربی و واضح که دین راستین و وجود خداوند زنده و حقیقی را ثابت می کند. آیا این تجربه شماست؟