شنیداری

افکار خداوند و افکار ما

اشعیاء 55: 8-9
موعظه بشارتی خطبه ای با دکتر نیک نیدام موعظه می شود
ما انسان ها به راحتی حاضر به بخشودن دشمنان و گذشت نیستیم.ما کینه توز و انتقام جو هستیم. در این آیات خداوند زنده تاکید می کند که افکار او مثل ما نیست و حاضر است تا در مسیح حق جویان را به رایگان بخشوده و پذیرا شود.