شنیداری

ایشان را به راستی تقدیس فرما

یوحنا17: 17
موعظه تعلیمی خطبه ای با توسط دکتر پیتر ماسترز موعظه می شود
اراده خداوند ما عیسی مسیح تقدیس شدن (مقدس گشتن، وقف خداوند شدن، جدیت ایمانی) مسیحیان است از طریق کلام خداوند. به سه حکم اول شریعت توجه می کنیم و اینکه چگونه آنها به زندگی ما و کلیسا مربوط می شوند.