شنیداری

ایمان و ضرورت آن چیست؟

عبرانیان11: 6
موعظه بشارتی خطبه ای با دکتر پیتر ماسترز موعظه می شود
ایمان به خودی خود ما را شایسته نساخته و توانش را هم ندارد تا به ما حیات ابدی و خوشنودی خداوند را برساند. اما در تحول روحانی نقش اساسی دارد. در این موعظه در میابیم که ایمان چیزی نیست، به چه ایمان آوریم و چگونه مثل دستی گیرنده دراز می شود تا رستگاری را دریافت کند.