شنیداری

به چه کسی گوش می دهید؟

اشیاء 51: 12
موعظه تعلیمی خطبه ای با شبان کریس حند موعظه می شود
خداوند ما را دعوت می کند تا گوش به هیاهوی اطراف و حتی دل شکاک خود نکرده بلکه به کلام او، تاثیر گوش سپردن به کلام خدای زنده در زندگی مسیحیان.