شنیداری

تشخیص حقیقت از خطا

اول یوحنا4: 1-6
موعظه تعلیمی خطبه ای با دکتر پیتر ماسترز موعظه می شود
وظیفه ایمانداران است تا تمام معلمین را با آزمون بیابند. 1)آیا ایشان ذات بشری و ذات خدایی مسیح را به عنوان نمایند ما موعظه می کنند؟ 2)آیا تحول روحانی را تجربه کرده اند؟ 3)آیا از دنیوی گرایی پرهیز می کنند؟ 4)آیا موعظه آنها بر اساس کفایت و کمال کتاب مقدس است؟