شنیداری

تفکر خداوند نسبت به ما

اشعیاء 55: 8
موعظه بشارتی خطبه ای با توسط دکتر پیتر ماسترز موعظه می شود
کلام شاعرانه اشیاء عظمت افکار و برنامه های خداوند را نشان می دهد، بسیار سخی، شکوهمند و قابل اعتماد است. در این موعظه خواهیم دید که خداوند چه افکاری نسبت به ما دارد، حاضر به چه کاری برای ما است اگر به او گوش داده و حیات تازه را درخواست کنیم.