شنیداری

ثروتمند نادان

لوقا12: 13-21
موعظه بشارتی خطبه ای با شبان کریس حد موعظه می شود
با توجه به مثل ساده خداوند ما که در فصل 12 لوقا ثبت شده، حق جویان دعوت به تامل و تفکر شده اند تا در عوض حرص و آز و زیاده طلبی، جویای ملکوت جاودانی شوند.