شنیداری

جلب توجه خدای زنده و حقیقی

رومیان10: 9
موعظه بشارتی خطبه ای با توسط دکتر پیتر ماسترز موعظه می شود
در این فصل پولس رسول به شیوه زیبایی توصیف می کند که چگونه خداوند به ما گوش نخواهد داد. سپس به ما می گوید که چه زمانی این کار را خواهد کرد. وقتی که راه رستگاری را شناخته و زندگی مان متحول می شود. این راهی است که او را یافته و بشناسیم.