شنیداری

خداوند بخشاینده

میکاء7: 18
موعظه بشارتی خطبه ای با توسط شبان ابراهیم آقا محمد موعظه می شود
در این جهان خدایان و ادیان فراوانی وجود دارند. بعضی از آنها حتی عنوان بخشنده را نیز دارند، اما هیچ خدایی جز خداوند زنده و حقیقی قادر به مغفرت رایگان و عادلانه تمامی گناهان ما نیست. تنها او را جویا شوید.