شنیداری

خصوصیات یک ایماندار واقعی

یوحنا17: 6
موعظه تعلیمی خطبه ای با توسط دکتر پیتر ماسترز موعظه می شود
ایمانداران مسیحی کسانی هستند که گویی با خداوند زنده و حقیقی ملاقات کرده و راه های او را شناخته اند. ایشان نجات یافته و محفوظ نگاه داشته شده اند بدین منظور که زندگیشان جلوه گر مسیح بوده و از او سخن بگویند. آنها از این دنیا جدا گشته، وقف شادی خداوند و خدمت به مسیح گردیده و با کلام او تقدیس شده اند.