شنیداری

دعای کاهنانه خداوند ما عیسی مسیح

یوحنا 17 :1
موعظه تعلیمی خطبه ای با توسط دکتر پیتر ماسترز موعظه می شود
دعایی که نشانگر اتحاد اراده خدای تثلیث است برای آنچه که باید برای ماموریت مسیح تضمین گردد. شاگردان به حیرت در آمده ، درس می گیرند و ایمانداران آینده نیز به اطمینان قلبی محکمی می رسند. این مقدمه به ما نشان می دهد که مسیح در مقام پیامبر، کاهن و پادشاه برای همه برگزیدگانش دعا می کند.