شنیداری

سینه خود را چاک زنید

یویل2: 11
موعظه بشارتی خطبه ای با توسط شبان ابراهیم آقا محمد موعظه می شود
نبی راستین خداوند زنده به ما می گوید که چگونه نزدش بیاییم و پذیرفته شویم، اگر با تمام دل و صادقانه توبه کنیم او وعده داده که ما را در مسیح پذیرا می شود.