شنیداری

نبرد نا پیدای حیات

مزمور91: 1
موعظه بشارتی خطبه ای با توسط دکتر پیتر ماسترز موعظه می شود
نویسنده مزمور به صورت بسیار جذابی راه یافتن خداوند زنده و حقیقی را با استفاده از 10 نماد فقط در 5 آیه ارائه می کند تا این حقایق را عرضه کند: 1)مصیبت آدمی در قطع رابطه اش با خداوند 2) درمان و راه حل معضل در کاری که خداوند انجام داده 3) پاسخ ما 4) نتیجه آن پاسخ