شنیداری

ورود نهایی مسیح به اورشلیم

مرقس11: 1-11
موعظه تعلیمی خطبه ای با دکتر نیک نیدام موعظه می شود
خداوند ما که علاقه ای به جماعت و تحسین و توجه آنها نداشته و اغلب از توجه آنها دوری می کرد،در زمان ورود نهایی اش به اورشلیم عمدا توجه جمعیت زیادی را به خود جلب می کند. درسهای این واقعه برای ایمانداران