شنیداری

چرا ما از خدا فراری هستیم؟

ارمیا 8: 20
موعظه بشارتی خطبه ای با توسط دکتر پیتر ماسترز موعظه می شود
بر اساس آنچه که ارمیا تعلیم می دهد به دلایلی فکر می کنیم که باعث فراری شدن مردم از خداوند می شود تا حتی فکر ابدیت را هم از ذهن بیرون کنند. در این خلاصه آنچه که از دست رفته و شیوه بازیافتش را مطالعه می کنییم.