شنیداری

کلیسا،هویت و هدف آن

اول پطرس2: 9
موعظه تعلیمی خطبه ای با توسط شبان ابراهیم آقا محمد موعظه می شود
در این آیات رسول راستین خداوند هویت کلیسا را تشریح می کند. کسانی که برگزیده و جدا شده اند تا به عنوان کاهنین عمل کنند، قومی که وظیفه خاصی به آنها محول شده است.