شنیداری

بزرگترین مانع ذهنی در زندگی

یوحنا7: 6
موعظه بشارتی خطبه ای با دکتر پیتر ماسترز موعظه می شود
کاتبین در زمان خدمت زمینی خداوند ما افرادی تحصیل کرده بودند اما گویی غباری دیدگانشان را کو ساخته بود. اگرچه مسیح هم تعلم و هم کارهایش شگفت بود اما آنها به وی گوش نمی سپردند. همین موانع زندگی ممکن است ما را مانع شود تا نزد خداوند زنده بیاییم.