شنیداری

احترام گذاردن عمیق به خدای زنده

یهودا24_25
موعظه تعلیمی خطبه ای با دکتر پیتر ماسترز موعظه می شود
یهودا در این ستایش و پرستش روحانی ما را تشویق می کند تا احترام جدی به خداوند بگذاریم، با نگاه به گذشته و آنچه خداوند زنده برای ما مسیحیان انجام داده، با در نظر داشتن زمان کنونی و آنچه در حال انجام است و با آینده تابناکی که در انتظار ماست. با نگاهی به صفات ازلی خداوند زنده و حقیقی. این است پرستش راستین