شنیداری

آزادی حقیقی

یوحنا8: 36
موعظه بشارتی خطبه ای با شبان ابراهیم آقا محمد موعظه می شود
آزادی حقیقی که خداوند ما به آن اشاره می کند چیست؟ آنچه که یهودیان مخاطب وی فاقدش بودند. چگونه می توان به آن رسید؟ آیا ما بطور طبیعی آزاد هستیم؟