شنیداری

فقط مسیح کفایت می کند

اعمال رسولان10: 43
موعظه تعلیمی خطبه ای با توسط شبان ابراهیم آقا محمد موعظه می شود
کرنیلیوس سرهنگ رومی پرهیزکار و خدا ترس است که همه از او به نیکی یاد می کنند. با این همه نیازمند مسیح است برای رستگاری و روح القدس و ایمان را به او اعطا کند.