شنیداری

استوار در دنیای در حال فروپاشی

اول پطرس3: 8
موعظه تعلیمی خطبه ای با توسط شبان ابراهیم آقا محمد موعظه می شود
رسول راستین خداوند زنده ایمانداران مسیحی را تشویق می کند تا با شیوه زندگی خود حقانیت دین راستین را به دنیا نشان دهد