شنیداری

تجربه یگانه تحول روحانی

افسسیان1: 3
موعظه بشارتی خطبه ای با دکتر پیتر ماسترز موعظه می شود
تغییری بزرگ بوده که فقط خداوند زنده قادر به بروز آن است که از طریق آن فرد کاملا بخشوده شده، ذهنش منور گشته،به فرزند خواندگی خانواده خداوند درآمده میراثی ابدی در مقدسین به او خواهد رسید. تغییری تجربی و واضح که دین راستین و وجود خداوند زنده و حقیقی را ثابت می کند. آیا این تجربه شماست؟