شنیداری

نشانه های آخر الزمان

دوم تسلونیکان2: 1
موعظه تعلیمی خطبه ای با دکتر پیتر ماسترز موعظه می شود
پولس رسول آیات به ما می گوید که دو واقعه باید پیش از بازگشت خداوند ما عیسی مسیح روی دهد، ارتدادی عظیم و ظهور مرد شریر و کارهای شریرانه اش و پیروزی مسیح. چقدر ما به این دوره نزیدک شده و چقدر بایستی روی زندگی ما تاثیر بگزارد!