شنیداری

دعوت سه گانه

دوم تسلونیکان1: 11
موعظه تعلیمی خطبه ای با دکتر پیتر ماسترز موعظه می شود
در یک آیه رسول خداوند دعا می کند تا سه جنبه اساسی زندگی مسیحی در ایمان دیده شود، تحول روحانی، برکات اراده نیک خداوند و کار خداوند زنده در بنای ایمان ما مسیحیان