قهرمان خاموش ایمان

عزرا ۸: ۲۱

ادامه درس هایی از زندگی عزرا «آنجا نزد رود اهوا به روزه اعلام کردم تا خویشتن را نزد خدایمان متواضع کرده از او برای خود و فرزندان و تمامی اموال خویش سفری امن بطلبیم» زندگی ما ایمانداران در این دنیا شبیه سفر آن گروه از اسیران یهود است که به اورشلیم باز می گشتند.