کلیت زندگی یک مسیحی

رساله کولسیان ۱: ۹

در این آیات پولس رسول ایمانداران را تشویق می کند به فراگیری بیشتر حکمت، نه فقط در مورد آموزه های کتاب مقدس بلکه در زمینه شیوه ای که خداوند زنده با مسیحیان رفتار می کند. همچنین درمورد به کارگیری کلام خداوند در زندگی، اهداف یک ایماندار مسیحی و قدرتی که خداوند به او عطا می کند تا او را در هر موردی خوشنود سازد