دکتر کرت وایز

آفرینش: جهان

خلاصه ای از یک سری سخنرانی تحت عنوان -۶ پیروزی آفرینش – که در سال ۲۰۱۸ توسط دکتر وایز: دانشمند مسیحی در کلیسای متروپولیتان تابرناکل ارایه شد. دکتر وایز در دانشگاه های شیکاگو و هاروارد آمریکا تحت نظر پروفسور استیفان جی گولد تحصیل کرده و در حال حاضر پروفسور تاریخ طبیعی در دانشگاه جورجیا در آمریکاست


درسهایی از مدرسه علوم الهیات

لاصه ای از یک سری سخنرانی تحت عنوان -۶ پیروزی آفرینش – که در سال ۲۰۱۸ توسط دکتر وایز: دانشمند مسیحی در کلیسای متروپولیتان تابرناکل ارایه شد. دکتر وایز در دانشگاه های شیکاگو و هاروارد آمریکا تحت نظر پروفسور استیفان جی گولد تحصیل کرده و در حال حاضر پروفسور تاریخ طبیعی در دانشگاه جورجیا در آمریکاست


درسهایی از مدرسه علوم الهیات

چرا در طبیعت زیبایی وجود دارد؟ تکامل داروینی هیچ توضیحی برای وجود زیبایی ندارد زیرا زیبایی نمی تواند حاصل انتخاب طبیعی بوده باشد و نه تاثیری در ادامه بقای موجودات زنده دارد. وجود زیبایی یکی از دلایلی است که ثابت می کند که این جهان طراحی هوشمند دارد.


درسهایی از مدرسه علوم الهیات

خلاصه ای از یک سری سخنرانی تحت عنوان -۶ پیروزی آفرینش – که در سال ۲۰۱۸ توسط دکتر وایز: دانشمند مسیحی در کلیسای متروپولیتان تابرناکل ارایه شد. دکتر وایز در دانشگاه های شیکاگو و هاروارد آمریکا تحت نظر پروفسور استیفان جی گولد تحصیل کرده و در حال حاضر پروفسور تاریخ طبیعی در دانشگاه جورجیا در آمریکاست


درسهایی از مدرسه علوم الهیات

در این ویدیو پروفسور تاریخ طبیعی و استاد دانشگاه آمریکا درباره شگفتی ها و پیچیدگی آفرینش توضیح می دهد: آنچه که داروین کاملا از آن غافل بود و تعمق در آن نظریه تکامل را کاملا باطل و غیرممکن می سازد. برای همه عزیزان فارسی زبان که دیگر به وجود خدا اعتقاد ندارند: دکتر وایز به خدای زنده و حقیقی – خدایی که در کتاب مقدس خودش را به عنوان خدای تثلیث بر ما آشکار می سازد- ایمان و اعتقاد دارد.


درسهایی از مدرسه علوم الهیات

منشاء خودآگاهی، شعور و اراده در مخلوقات زنده در چیست؟ آیا تحول داروینی پاسخ مناسبی می تواند به این توانایی های غیرفیزیکی بدهد؟ چگونه آنچه که مادی است می تواند خصوصیات غیرمادی را پدید آورد؟ آیا جهش و یا تکامل تدریجی باعث ایجاد چنین توانایی هایی در مخلوقات شده و یا اینکه دست خالقی حکیم در کار بوده است؟ خدایی زنده، حقیقی ، قادری متعال و آفریننده.