علاج دلی بیمار و شریر

همگی ما از بدو تولد با دلی بیمار و شریر بدنیا می آییم؛ تنها خدای زنده و حقیقی قادر است تا دل بیمار ما را شفای کامل ببخشاید تا بتوانیم با او وارد رابطه درستی شویم.