WATCH LIVE BROADCAST

دلایل ما با خداوند

خدای زنده و حقیقی از زبان پیامبر راستین خود برای ما دلیل و برهان می آورد و از ما می خواهد تا عقل خود را به کار گیریم؛ به چه علت از او فراری هستید؟ درصورتی که هدف خداوند از فراخواندن شما این است که شما را کاملا بخشوده، به فرزندخواندگی درآورده، از شما فردی … Continued