بنگرید! خدای شما

«ای اورشلیم که مژده می رسانی، به نیروی تمام صدایت رابلند کن! آن را بلند کن و مترس! به شهرهای یهودا بگو: هان، خدای شماست» موعظه بشارتی