باری که فقط خداوند ما می تواند آن را جابجا کند

کتاب مقدس صحبت از بار گناهان می کند که در وجدان هر کسی وجود دارد و در روز مجازات بدان رسیدگی خواهد شد . تنها خدای زنده و حقیقی قادر است تا لکه گناه را پاک سازد؛ چگونه و از چه راهی؟ به موعظه گوش کنید.