یافتن حیات روحانی

کتاب مقدس تاکید می ورزد که هر یک از ما به لحاظ معنوی و نسبت به خدای زنده، کاملا مُرده محسوب می شویم؛ قدرت حیات بخش روح القدس لازم است تا به ما حیات معنوی را عطا کند.