روح سرگردان

معروفترین مثل خداوند ما عیسی مسیح حکایت سفر روحی سرگردان است به سرزمینی دور از خدای زنده، تا اینکه شرایط زندگی به نحوی عوض می شود که باعث می گردد تا جویای خداوند شده و با او آشتی کند و درنتیجه بخشش، شادمانی و حیات ابدی را دریافت نماید؛ در اینجا محبت خدای زنده و … Continued