وقتی که ایمان ما افول می کند

شاگردان ما از خداوند خواستند تا ایمان آنها را زیادتر کند و این بایستی دعای هر ایماندار مسیحی باشد. در این موعظه به دلایل افول ایمان اشاره شده و راه های افزودن بر آن چنانکه کتاب مقدس تعلیم می دهد.