مخرب ترین گناهان

یکی از خصوصیات ما انسانها که کتاب مقدس از آن به عنوان یک گناه بزرگ یاد می کند، غرور است که ریشه بسیاری از شرارتهای دیگر است . متاسفانه امروزه به آن پر وبال داده می شود. با این حال محبت غیرقابل قیاس خدای زنده و حقیقی راهی را برای گریز از آن و رسیدن … Continued