رویارویی کاروان مرگ با حیات

اولین مورد زنده ساختن یک مرده توسط خداوند ما زمانی روی داد که کاروان تشیع کنندگان یک جنازه از نایین بیرون می آمدند. مسیح قدرت خدایی خود را ثابت کرده، محبت و دلسوزی خود را آشکار ساخته و همچنین آمادگی خود را برای بخشیدن حیات به جانهای مرده.