روند تحول روحانی

مردی در نواحی جدریان که توسط شیطان تسخیر شده بود از خداوند ما کمک خواست اما در لحظه ملاقات ازمسیح خواست تا او را ترک کند! شفای معجزه اسای او باعث ترس ساکنین آن نواحی شد. چرا تا این حد ضدیت با خداوند وجود دارد؟ در این موعظه روند تحول روحانی توضیح داده شده است.