در تنگ و دری فراخ 

خداوند ما در این مثل اعلام می کند که هر یک از ما در زندگی تنها با دوانتخاب روبرو هستیم؛ راهی فراخ که به هلاکت منتهی می شود و همگان بدان روانه هستند و راهی باریک که به حیات منتهی می شود و یابندگان آن کم.