درسهایی برای ما از انکار پطرس

پطرس سه مرتبه خداوند ما عیسی مسیح را انکار کرد. اما به چه دلیل؟ در این موعظه به ۵ مورد اشاره از آنها می شود و همچنین ما چه درسی از سقوط رسول خدواند می ‌توانیم بگیریم و چگونه از چنین سقوطی جلوگیری کنیم.