فیض نجات بخش توبه

بخش آخر تفسیر انجیل مرقس . ایمان راستین همیشه توام با فیض توبه است. این ها دو روی یک سکه هستند و جدایی ناپذیر. ایمان یعنی اعتماد کامل به کار مسیح و واگذاری زندگی به دستهای او. چنین ایمانی همراه با کنارگذاشتن گناهان است.