ناباوری ایمان داران

ادامه تفسیر انجیل مرقس: هیچ یک از شاگردان مسیح انتظار رستاخیز مسیح را نداشته و وقتی خبر آن را شنیدند باور نکردند. درصورتیکه رهبران یهود و کاهنان کلام مسیح را در این مورد به یاد داشتند. در اینجا چه درسهایی برای ما وجود دارد؟