WATCH LIVE BROADCAST

معجزه آموزنده

ادامه تفسیر انجیل مرقس: معجزه خوراک دادن پنج هزار نفر با پنج نان و دو ماهی «و‌ آن پنج نان و دو ماهی را گرفته به سوی آسمان نگریسته، برکت داد و نان را پاره نموده به شاگردان خود سپرد تا پیش آنها بگذارند و آن دو ماهی را بر همه آنها تقسیم نمود»