تغییر سیمای مسیح بر فراز کوه

ادامه تفسیر انجیل مرقس « و بعد از شش روز عیسی، پطرس و یعقوب و یوحنا را برداشته ایشان را تنها بر فراز کوهی به خلوت برد و هیاتش در نظر ایشان متغییر گشت» این واقعه تاریخی چه درسهایی برای امروز دارد؟