شناخت شبان نیکو

«من شبان نیکو هستم. شبان نیکو جان خود را در راه گوسفندان می نهد» شنیدن کلام شبان نیکو در ابتدا باعث عصبانیت ما می شود که چرا ما را گوسفند می خواند.