زن سامری

مقدر بود که خداوند ما عیسی مسیح از ناحیه سوخار گذر کند زیرا او به این منظور به جهان آمده بود تا گم گشتگان را پیدا کند. تاریخ دیدار خداوند ما از زن سامری و چگونگی رستگار شدن این زن غیریهود. موعظه بشارتی