WATCH LIVE BROADCAST

نمادی از تحول روحانی

شفای کورمادرزاد توسط خداوند ما عیسی مسیح نماد و تصویری است از اینکه چگونه هر یک از ما می تواند بخشوده شده و حیاتی تازه یابد. معجزه شفای مرد کور شباهت‌های نزدیکی دارد با نجات هر یک از ما و دریافت حیات روحانی.