ارجحیت محبت

رسول راستین خداوند تاکید می کند که محبت بایستی نیروی متحرکه هرکاری باشد که برای ملکوت خداوندمان انجام می دهیم. سپس وی نشان می دهد که در همه کنش ها و واکنش های ما مسیحیان، محبت بایستی نقش اول را داشته باشد و درنتیجه عالی ترین عطایای یک مسیحی است.