مرگ مسیح: تقاص گناهان ما

پولس از مسیح به عنوان جایگزین و یا نماینده ما – مسیحیان- صحبت می کند؛ در این موعظه به تعدادی از نبوتهای عهد قدیم در این باره می پردازیم و همچنین آیاتی از عهد جدید که جنیه های متفاوت کار فدیه مسیح را نشان می دهند ؛ تا محبت ما به او افزون گردد.